ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
XMAS TRADE KFT.
HATÁLYOS: 

2021. október 1.
VISSZAVONÁSIG

 1. Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Xmas Trade Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
Cégjegyzékszám: 01-09-341127
Adószám: 24878654-2-41
Képviselő: Karácsony Ildikó ügyvezető
Telefonszám: +3620/405 7675
E-mail cím: info@retescake.com    

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja vendégei, vásárlói, ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. 

Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit. 

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, az általa üzemeltetett értékesítő helyeken és weboldalain. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vendégei, vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő rétes kereskedelmi tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve az ún. belső (pl. munkavállalókkal kapcsolatos) adatkezeléseket, melyek az adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában kerülnek bemutatásra. Az adatkezelő az egyéb tevékenységei során felmerülő személyes adatkezelésekről külön Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 1. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő rétes kereskedelemmel foglalkozik saját üzemeltetésű mobil létesítményekben, járművekben, valamint franchise hálózatot működtet. Ezen kívül saját vendéglátó egységet (bisztró) üzemeltet. Ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 1. Az adatkezelő által forgalmazott termékek (rétes) megvásárlására az általa üzemeltetett értékesítési helyszíneken van lehetőség. A vásárló jelzi vásárlási szándékát, kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék ellenértékéről az adatkezelő nyugtát vagy számlát állít ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla a vevő nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban írt kötelezettsége. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
 2. Az adatkezelő a termékek értékesítése kapcsán telefonon, e-mailen, retescakeshop.hu weboldalán keresztül, vagy a közösségi oldalain is fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A webáruházban a vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A regisztráció során az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, felhasználónevét és jelszavát kéri megadni az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
  Megrendelés esetén a vásárló nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kezeli az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  Az adatkezelő az általa forgalmazott termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
 3. Az adatkezelő viszonteladókkal is együttműködik. Ennek kapcsán szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a retescake.hu weboldalon elérhető franchise partnerséggel kapcsolatos űrlap kitöltésével, a www.retescakeshop.hu weboldalon a partneri regisztrációval, valamint az adatkezelő közösségi oldalain keresztül. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, ahova az adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek az érintett személyes adatai. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A szerződéses kapcsolat során történő adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő, az általa értékesített termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
 4. Az adatkezelő törzsvásárlói számára törzsvásárlói programot működtet. A kedvezmény igénybevételéhez az érintett az adatkezelőtől, vagy franchise partnerétől kapott kártyán gyűjti az egyes vásárlások után járó pecséteket, és a 10. vásárlást követően az adatkezelőtől, vagy franchise partnerétől egy rétest kap ajándékba. Amennyiben a vásárló a jövőben is szeretne értesülni az adatkezelő vagy franchise partnere által indított akciókról, kedvezményes vásárlási lehetőségekről, nyereményjátékokról, akkor 10 vásárlást – és az ajándék rétes átvételét – követően átadja az adatkezelő vagy franchise partnere számára a nevével és elektronikus levelezési címével kitöltött kártyát. Az érintett nyilatkozik arról, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az adatkezelés célja kedvezmények biztosítása, hírlevélküldés és nyereményjátékokban való részvételi lehetőség biztosítása. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a program kapcsán folytatott személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül eltávolítja az érintett személyes adatait.
 5. A franchise rendszer működtetése kapcsán az adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a retescake.hu weboldalon elérhető franchise partnerséggel kapcsolatos űrlap kitöltésével, a www.retescakeshop.hu weboldalon a partneri regisztrációval, valamint az adatkezelő közösségi oldalain keresztül. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, kapcsolatfelvétel céljából. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezt követően – a franchise rendszer működésének részteles ismertetése érdekében – személyes egyeztetésre kerül sor, mely során az adatkezelő titoktartási nyilatkozattételre kéri az ajánlatkérőt. A titoktartási nyilatkozat szintén tartalmaz személyes adatokat (név, cím). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezt követően kerül sor az ajánlat elküldésére. Az ajánlatadás során történő személyes adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasítását követő 30 napon belül törlésre kerülnek a rögzített személyes adatok. Amennyiben az ügyfél csatlakozni kíván az adatkezelő által működtetett rendszerhez, szerződés megkötésére kerül sor. A szerződés megkötésekor az adatkezelő birtokába jutnak a magánszemélyek (ügyfelek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a franchise szerződésben megjelölt szolgáltatások díjáról (belépési díj, bérleti díj, beruházási díj, területhasználati díj stb.) számlát állít ki. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
 6. Az adatkezelő vendéglátó egységet is üzemeltet. Ennek kapcsán vendégei, vásárlói magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szolgáltatás igénybevétele céljából a vendég felkeresi a vendéglátó egységet és megrendeli az adatkezelő által forgalmazott ételt/italt, vagy megvásárolja az adatkezelő által forgalmazott terméket. Az esetek többségében ezen szolgáltatás nyújtásakor személyes adatok kezelésére nem kerül sor. A szolgáltatás ellenértékéről az adatkezelő nyugtát vagy számlát állít ki a vendég, vásárló kérésének megfelelően. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla a vendég, vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban írt kötelezettsége. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
 7. Az adatkezelőnél a rétesértékesítés kapcsán lehetőség van előrendelést leadni, valamint az általa üzemeltetett vendéglátó egységben asztalt foglalni. A szolgáltatást igénybe vevők magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Az adatkezelő az érintett nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatok kezelésére szerződéses jogalappal (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) kerül sor. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az értékesített termékek ellenértékéről nyugtát vagy számlát állít ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla a vendég/vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
 8. Az 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 16/A. §-a értelmében tilos 18. életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni. Ezen korlátozás érvényesítése érdekében az adatkezelő kétség esetén felhívja a vendéget életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását az adatkezelő megtagadja. A hivatkozott jogszabályban írt rendelkezések érvényesítése érdekében az adatkezelő az érintett személyi igazolványát kéri el. A személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag az életkor ellenőrzése érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, az adatok rögzítésére nem kerül sor.
 9. Feladatai ellátása során az adatkezelő ügyfelei, partnerei, vásárlói, vendégei e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 10. Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 11. Az adatkezelőhöz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be a társasághoz. Az önéletrajzban szereplő személyes adatokkal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés. Az adatkezelés célja a meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés során történő felhasználás, illetve a megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az önéletrajzot és a benne szereplő személyes adatokat az adatkezelő 3 hónapig tárolja, ezt követően megsemmisíti, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.
 12. Az adatkezelő a retescake.hu és a www.retescakeshop.hu weboldalain mutatja be tevékenységét, az általa működtetett franchise hálózatot és termékeit. A weboldalak működésük során cookie-kat alkalmaznak, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 13. Az adatkezelő retescake.hu weboldalán lehetőség van az adatkezelőhöz eladói pozícióra jelentkezni, egy jelentkezési űrlap kitöltésével. Az űrlapon meg kell adni a jelentkező nevét, telefonszámát és e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel a meghirdetett állásra jelentkezővel. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 14. Az adatkezelő a retescake.hu weboldalán lehetőség van arra, hogy az érdeklődők franchise partnernek jelentkezzenek, egy űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, telefonszámát, e-mail címét és egyéb információkat. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel a partnerség iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően az érdeklődő nem kíván franchise partner lenni, haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.
 15. retescakeshop.hu weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kérdést feltenni a weboldalon elérhető termékekkel kapcsolatban, egy űrlap kitöltésével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, telefonszámát, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásakor, vagy a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását, vagy a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül törli az érdeklődő személyes adatai. 
 16. retescakeshop.hu weboldalon partner regisztrációra van lehetőség. Az érintett a regisztráció során megadja e-mail címét, jelszavát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, valamint a számlázási adatokat (név, cím). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 17. retescakeshop.hu weboldalon a webshop látogatójának lehetősége van ajánlani ismerősének az adatkezelő által forgalmazott terméket, egy űrlap használatával. Az űrlapon az ajánló neve, e-mail címe, valamint az ajánló ismerősének e-mail címe kerül megadásra. Az adatkezelő az ajánló nevét és e-mail címét az ajánlásról való tájékoztatás érdekében kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy az ajánlás elküldéséig kezeli, ezt követően a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását, vagy az ajánlás elküldését követő 30 napon belül törli. 
  Az ajánló ismerősének személyes adatkezelésére harmadik fél (az ajánló) jogos érdekeinek érvényesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érdekében kerül sor. Az adatkezelő ezen jogalap alkalmazásához elkészítette a vonatkozó érdekmérlegelési tesztet is, mely elérhető minden ajánló és azon személyek számára, akiknek az ajánló a terméket ajánlotta. Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlás elküldéséig kezeli, ezt követően a személyes adatot haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlás elküldését követő 30 napon belül törli.
 18. Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevélküldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 19. Az adatkezelő közösségi oldalakat is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 20. Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez. Ilyenkor a játékban résztvevők és a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor. A résztvevők adatait az adatkezelő a sorsolást követően nem tárolja semmilyen rendszerében, a nyertes adatainak kezelésére a nyeremény továbbítása érdekében kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.
 21. Az adatkezelő saját üzemeltetésű értékesítési helyszínein kamerarendszer működik vagyonvédelem és az esetlegesen bekövetkezett balesetek körülményeinek tisztázása céljából. A kamerák által készített képfelvételek rögzítése során személyes adatok kezelésére kerül sor. Erre minden esetben az adatkezelő jogos érdeke a jogalap (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezelő a rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével megsemmisíti. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben az adatkezelő a felvételeket legfeljebb 30 napig őrzi meg, ezt követően törlésükről gondoskodik.
  Az adatkezelő a franchise partnerek számára kamerarendszerrel ellátott mozgó értékesítési létesítményeket, járműveket ad bérbe. Az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban azért említi a franchise partnerek számára bérbe adott mozgó járművekben felszerelt eszközök működtetését, mert hozzáférési lehetősége van a működő kamerák által rögzített felvételek megtekintéséhez. Az esetleges megtekintés során a saját üzemeltetésű értékesítési helyszíneken felszerelt eszközök megtekintésével egyező szabályok és módszer szerint jár el ezekben az esetekben is. A franchise partnerek számára bérbe adott mozgó értékesítési létesítményekben, járművekben működő kamerarendszerek üzemeltetése kapcsán az adatkezelő és az adott franchise partner közös adatkezelőnek minősül. A kamerák által rögzített képfelvételek rögzítése során a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 22. Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről, vendégeiről, vásárlóiról, munkavállalóiról, egyéb érintettekről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalain, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 23. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
  Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 24. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a értelmében az adatkezelő az általa működtetett értékesítési helyszíneken és vendéglátó egységben köteles kihelyezni a Vásárlók Könyvét. A vásárlók a Vásárlók Könyvébe bejegyezhetik az adott üzlet vagy mozgó létesítmény működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés írásbeli panasznak minősül, melyet az adatkezelő a bejegyzés rögzítésétől számított 30 napon belül köteles érdemben kivizsgálni és megválaszolni. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően az adatkezelő a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói beírást követően haladéktalanul eltávolítja annak érdekében, hogy a korábbi bejegyzések és a bejegyzők személyes adatai ne jussanak más fogyasztók tudomására. A Könyvbe történő bejegyzés során a vásárló személyes adatait is megadja. Az ilyen módon az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

Az adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 1. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

 • Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő vállalkozás:
  • Taxense Consulting Kft. 
  • 1054 Budapest, Bank utca 6. 3. em. 10/a.
  • info@taxense.hu
 • A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:
 • A bankkártyával történő fizetés érdekében az adatkezelő adatfeldolgozója, aki egyben önálló adatkezelő is:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd ezt követően a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.

 • Az adatkezelő weboldalainak tárhelyét biztosító társaságok szintén adatfeldolgozónak minősülnek:
  • DotRoll Kft.
  • 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  • tel: +36-1432-3232
  • fax: +36-1432-3231
  • e-mail: support@dotroll.com
 • Az adatkezelő retescake.hu weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:
  • Google Ireland Limited
  • Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
 • Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
  • Google Ireland Limited
  • Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
 • További adatfeldolgozó a hírlevélküldéssel összefüggésben:
  • Mailchimp
 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás miatt a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül (Google Drive):
  • Google Ireland Limited
  • Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
 • Adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) a termékek házhozszállítása céljából az adatkezelő által alkalmazott cég (Foodora):
  • Delivery Hero Hungary Kft.
  • 1093 Budapest, Czuczor utca 2. 1. em.
  • dpo@foodpanda.hu
 • A közösségi oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
  • Meta Platforms Ireland Ltd.
  • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Az adatkezelő továbbítja ügyfelei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 1. Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:
Az adatkezelő által forgalmazott termékek (rétes) megvásárlására az általa üzemeltetett értékesítési helyszíneken van lehetőség. A vásárló jelzi vásárlási szándékát, kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék ellenértékéről az adatkezelő nyugtát vagy számlát állít ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla a vevő nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban írt kötelezettsége. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Az adatkezelő a termékek értékesítése kapcsán telefonon, e-mailen, www.retescakeshop.hu weboldalán keresztül, vagy a közösségi oldalain is fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A webáruházban a vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A regisztráció során az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, felhasználónevét és jelszavát kéri megadni az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

Megrendelés esetén a vásárló nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kezeli az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő az általa forgalmazott termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Az adatkezelő viszonteladókkal is együttműködik. Ennek kapcsán szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a www.retescake.hu weboldalon elérhető franchise partnerséggel kapcsolatos űrlap kitöltésével, a www.retescakeshop.hu weboldalon a partneri regisztrációval, valamint az adatkezelő közösségi oldalain keresztül. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, ahova az adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek az érintett személyes adatai. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A szerződéses kapcsolat során történő adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő, az általa értékesített termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

A franchise rendszer működtetése kapcsán az adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a www.retescake.hu weboldalon elérhető franchise partnerséggel kapcsolatos űrlap kitöltésével, a www.retescakeshop.hu weboldalon a partneri regisztrációval, valamint az adatkezelő közösségi oldalain keresztül. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, kapcsolatfelvétel céljából. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezt követően – a franchise rendszer működésének részteles ismertetése érdekében – személyes egyeztetésre kerül sor, mely során az adatkezelő titoktartási nyilatkozattételre kéri az ajánlatkérőt. A titoktartási nyilatkozat szintén tartalmaz személyes adatokat (név, cím). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezt követően kerül sor az ajánlat elküldésére. Az ajánlatadás során történő személyes adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasítását követő 30 napon belül törlésre kerülnek a rögzített személyes adatok. Amennyiben az ügyfél csatlakozni kíván az adatkezelő által működtetett rendszerhez, szerződés megkötésére kerül sor. A szerződés megkötésekor az adatkezelő birtokába jutnak a magánszemélyek (ügyfelek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a franchise szerződésben megjelölt szolgáltatások díjáról (belépési díj, bérleti díj, beruházási díj, területhasználati díj stb.) számlát állít ki. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Az adatkezelő vendéglátó egységet is üzemeltet. Ennek kapcsán vendégei, vásárlói magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szolgáltatás igénybevétele céljából a vendég felkeresi a vendéglátó egységet és megrendeli az adatkezelő által forgalmazott ételt/italt, vagy megvásárolja az adatkezelő által forgalmazott terméket. Az esetek többségében ezen szolgáltatás nyújtásakor személyes adatok kezelésére nem kerül sor. A szolgáltatás ellenértékéről az adatkezelő nyugtát vagy számlát állít ki a vendég, vásárló kérésének megfelelően. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla a vendég, vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban írt kötelezettsége. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Az adatkezelőnél a rétesértékesítés kapcsán lehetőség van előrendelést leadni, valamint az általa üzemeltetett vendéglátó egységben asztalt foglalni. A szolgáltatást igénybe vevők magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Az adatkezelő az érintett nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatok kezelésére szerződéses jogalappal (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) kerül sor. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az értékesített termékek ellenértékéről nyugtát vagy számlát állít ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla a vendég/vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

A törzsvásárlói program kapcsán történő személyes adatkezelés:
Az adatkezelő törzsvásárlói számára törzsvásárlói programot működtet. A kedvezmény igénybevételéhez az érintett az adatkezelőtől, vagy franchise partnerétől kapott kártyán gyűjti az egyes vásárlások után járó pecséteket, és a 10. vásárlást követően az adatkezelőtől, vagy franchise partnerétől egy rétest kap ajándékba. Amennyiben a vásárló a jövőben is szeretne értesülni az adatkezelő vagy franchise partnere által indított akciókról, kedvezményes vásárlási lehetőségekről, nyereményjátékokról, akkor 10 vásárlást – és az ajándék rétes átvételét – követően átadja az adatkezelő vagy franchise partnere számára a nevével és elektronikus levelezési címével kitöltött kártyát. Az érintett nyilatkozik arról, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az adatkezelés célja kedvezmények biztosítása, hírlevélküldés és nyereményjátékokban való részvételi lehetőség biztosítása. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a program kapcsán folytatott személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül eltávolítja az érintett személyes adatait.

Szállítói szerződések:
Az adatkezelő szállítói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezeli és szolgáltató, alvállalkozó cégekkel is kapcsolatban áll. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a természetes személy, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a kapcsolattartó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása az adatkezeléshez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és a számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja. 

 1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Az adatkezelő az általa értékesített termékek és az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről nyugtát vagy számlát állít ki vásárlói, vendégei, ügyfelei részére. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogi kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adatkezelő. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett az online nyereményjátékokban való részvétellel, a www.retescake.hu weboldalon az eladónak jelentkezés során a jelentkezési űrlap kitöltésével, a www.retescakeshop.hu weboldalon az ajánlói űrlap használatával, a termékkel kapcsolatos kérdésfeltevéssel, a weboldalakon a hírlevélre való feliratkozással és a cookie-k működéséhez való hozzájárulással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem vehet részt online nyereményjátékban, nem jelentkezhet ilyen módon eladónak, nem használhatja az ajánlói űrlapot, nem tehet fel ilyen módon kérdést a termékkel kapcsolatban, nem iratkozhat fel hírlevélre és a weboldalak által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez sem járulhat hozzá, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, vásárlói, vendégei, ügyfelei e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. Az adatkezelőhöz beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:

Az adatkezelőhöz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be a társasághoz. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert az adatkezelő munkavállalót keres és meghirdette az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel. 

Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül. Az adatkezelő kizárólag az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) őrizheti meg a pályázatot, feltéve, ha annak megőrzésére adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.

Az adatkezelő „anonim” álláshirdetéseket (azok az álláshirdetések, amelyekben a munkáltató nem tűnteti fel a nevét, ezért az álláspályázat elküldésének időpontjában a jelentkezők nem lehetnek tisztában azzal, hogy mely munkáltatónak az állására jelentkeznek) nem ad fel, ugyanis ez ellentétes az adatkezelő kilétére vonatkozó előzetes tájékoztatás követelményével. Az adatkezelő, amennyiben álláshirdetést ad fel, minden esetben tájékoztatja az érintetteket kilétéről.

Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot az adatkezelőhöz, nyilatkoztatja, hogy hozzájárul-e az adatkezelő általi személyes adatkezeléshez. Az önéletrajz beküldése nem jelenti azt, hogy az érintett hozzá is járul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az adatkezelő megőrizze. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatja fel az adatkezelő az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.

Az adatkezelő az álláspályázat elbírálása során kizárólag abban az esetben ellenőrzi és nyer információt a pályázó közösségi oldalon található profiloldaláról, amennyiben erről előzetesen tájékoztatta az érintetteket. Ilyen esetekben is kizárólag csak a nyilvános adatokat tekinti meg és kizárólag azokat az információkat veszi alapul a kiválasztás során, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban. Az állásra pályázó profiloldalát semmilyen körülmények között nem menti, vagy tárolja és nem továbbítja harmadik személy számára.

Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra az adott állásra, úgy az adatkezelő tájékoztatja erről és az elutasítás okáról.

 1. A biztonsági kamerarendszer működtetése során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő saját üzemeltetésű értékesítési helyszínein kamerarendszer működik vagyonvédelem és az esetlegesen bekövetkezett balesetek körülményeinek tisztázása céljából. A kamerák által készített képfelvételek rögzítése során személyes adatok kezelésére kerül sor. Erre minden esetben az adatkezelő jogos érdeke a jogalap (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezelő a rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével megsemmisíti. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben az adatkezelő a felvételeket legfeljebb 30 napig őrzi meg, ezt követően törlésükről gondoskodik.

A kamerarendszer használatáról, az ilyen módon kezelt adatok biztonságáról külön tájékoztató rendelkezik, Kamerarendszer Működtetésének Szabályzata néven.

Az adatkezelő saját üzemeltetésű értékesítési helyszínei:

 • 1033 Budapest, Flórián tér 6-9.
 • 1149 Budapest, Pillangó u. 15.
 • 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.
 • 4002 Debrecen-Kismacs külterület

Az adatkezelő a kamerákat kizárólag a fent írt célból alkalmazza, jogos érdeke alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), nem célja a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett megfigyelése. Az adatkezelő a munkavállalókkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének természetesen eleget tett és a szükséges érdekmérlegelési tesztet is elvégezte.

Az adatkezelő a franchise partnerek számára kamerarendszerrel ellátott mozgó értékesítési létesítményeket, járműveket ad bérbe. Az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban azért említi a franchise partnerek számára bérbe adott mozgó járművekben felszerelt eszközök működtetését, mert hozzáférési lehetősége van a működő kamerák által rögzített felvételek megtekintéséhez. Az esetleges megtekintés során a saját üzemeltetésű értékesítési helyszíneken felszerelt eszközök megtekintésével egyező szabályok és módszer szerint jár el ezekben az esetekben is. A franchise partnerek számára bérbe adott mozgó értékesítési létesítményekben, járművekben működő kamerarendszerek üzemeltetése kapcsán az adatkezelő és az adott franchise partner közös adatkezelőnek minősül. A kamerák által készített képfelvételek rögzítése során a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 1. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről, vásárláiról, vendégeiről, munkavállalóiról, egyéb érintettekről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalain, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

 1. Az adatkezelő weboldalai:

Az adatkezelő a www.retescake.hu és a www.retescakeshop.hu weboldalakat üzemelteti. Weboldalain mutatja be tevékenységét, termékeit és szolgáltatásait, valamint az általa létrehozott franchise hálózatot.  

Az adatkezelő weboldalai működésük során cookie-kat használnak. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

www.retescake.hu weboldal működése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • PHPSESSID
 • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookieAccepted
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookieWarning
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • _ga
 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _ga_*
 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _gid
 • időtartam: 1 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _ga_SJPTN2J86C
 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _ga_VL4FXQW07V
 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • fc9c25af8aa7659e0ab18e880b3884e8
 • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
 • típus: egyéb

www.retescakeshop.hu weboldal működése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • UN_cookie_allow
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • UN_cookie_close
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • UN_cart_0
 • időtartam: 1 év
 • típus: egyéb
 • UN_last_prod
 • időtartam: 2 hónap
 • típus: egyéb
 • UN_refer
 • időtartam: 2 hónap
 • típus: egyéb
 • UnasID
 • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
 • típus: egyéb
 • UnasServiceProxyID
 • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
 • típus: egyéb

Cookie-k (sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldalak használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalakat, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalak valamennyi funkcióját. 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika, statisztika): 

Google Analytics (analitika, statisztika) használata:

Az adatkezelő www.retescake.hu weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google más hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják, akkor egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a Hirdetésbeállítások között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a cookie-k használatára vonatkozó beállításokat.

A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. 

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. 

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

A Google a Google Analytics és így az adatkezelő adatfeldolgozójaként tevékenykedik.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a Google Analytics az adatfeldolgozó, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az ügyfelei (például az adatkezelő) nevében, ezeknek az ügyfeleknek az utasításai szerint. A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint használhatja az adatokat.

A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok importálása és a Measurement Protocol. 

A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.

A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-felülbírálási funkcióval.

A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az azonosítókkal – így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal – azt méri, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel és/vagy alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez, valamint arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról, hogy a felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.

Az érintett az adatkezelő weboldalain a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldalak által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

www.retescakeshop.hu weboldalon a regisztráció és a vásárlás során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő a termékek értékesítése kapcsán webáruházában is fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A webáruházban a vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A regisztráció során az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, felhasználónevét és jelszavát kéri megadni az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

Megrendelés esetén a vásárló nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kezeli az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő az általa forgalmazott termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

www.retescake.hu weboldalon az eladói jelentkezési űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő www.retescake.hu weboldalán lehetőség van az adatkezelőhöz eladói pozícióra jelentkezni, egy jelentkezési űrlap kitöltésével. Az űrlapon meg kell adni a jelentkező nevét, telefonszámát és e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel a meghirdetett állásra jelentkezővel. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintett az adatkezelő weboldalán az eladói jelentkezési űrlap kitöltésével kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem jelentkezhet ilyen módon eladónak, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

www.retescake.hu weboldalon a franchise partneri jelentkezési űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő a www.retescake.hu weboldalán lehetőség van arra, hogy az érdeklődők franchise partnernek jelentkezzenek, egy űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, telefonszámát, e-mail címét és egyéb információkat. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel a partnerség iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően az érdeklődő nem kíván franchise partner lenni, haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.

www.retescakeshop.hu weboldalon a termékekkel kapcsolatos kérdések elküldésére szolgáló űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

www.retescakeshop.hu weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kérdést feltenni a weboldalon elérhető termékekkel kapcsolatban, egy űrlap kitöltésével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, telefonszámát, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásakor, vagy a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását, vagy a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül törli az érdeklődő személyes adatai. 

Az érintett az adatkezelő weboldalán a termékekkel kapcsolatos kérdések elküldésére szolgáló űrlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem adhatja meg az űrlapon személyes adatait, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

www.retescakshop.hu weboldalon a partneri regisztráció során történő személyes adatkezelés:

www.retescakeshop.hu weboldalon partner regisztrációra van lehetőség. Az érintett a regisztráció során megadja e-mail címét, jelszavát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, valamint a számlázási adatokat (név, cím). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

www.retescakeshop.hu weboldalon a termékek ajánlására szolgáló űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

www.retescakeshop.hu weboldalon a webshop látogatójának lehetősége van ajánlani ismerősének az adatkezelő által forgalmazott terméket, egy űrlap használatával. Az űrlapon az ajánló neve, e-mail címe, valamint az ajánló ismerősének e-mail címe kerül megadásra. Az adatkezelő az ajánló nevét és e-mail címét az ajánlásról való tájékoztatás érdekében kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy az ajánlás elküldéséig kezeli, ezt követően a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását, vagy az ajánlás elküldését követő 30 napon belül törli. 

Az ajánló ismerősének személyes adatkezelésére harmadik fél (az ajánló) jogos érdekeinek érvényesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érdekében kerül sor. Az adatkezelő ezen jogalap alkalmazásához elkészítette a vonatkozó érdekmérlegelési tesztet is, mely elérhető minden ajánló és azon személyek számára, akiknek az ajánló a terméket ajánlotta. Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlás elküldéséig kezeli, ezt követően a személyes adatot haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlás elküldését követő 30 napon belül törli.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a termékek ajánlására szolgáló űrlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem adhatja meg személyes adatait az űrlapon, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás:

Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevélküldés céljából) történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevélküldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az adatkezelőnél megjelenő újdonságokról, legújabb hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalain a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Az adatkezelő közösségi oldalai:

Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, bemutatja termékeit, szolgáltatásait és az általa működtetett franchise hálózatot. 

https://www.facebook.com/retescake/

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.  

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/retescake/

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. Nyereményjátékok:

Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez. Ilyenkor a játékban résztvevők és a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor. A résztvevők adatait az adatkezelő a sorsolást követően nem tárolja semmilyen rendszerében, a nyertes adatainak kezelésére a nyeremény továbbítása érdekében kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.

Az érintett az online nyereményjátékokban való részvétellel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem vehet részt nyereményjátékban tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására, biztonsági mentésére és megosztására alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal ügyfelei, vásárlói adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

Az adatkezelő partnerei a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a értelmében az adatkezelő az általa működtetett értékesítési helyszíneken és vendéglátó egységben köteles kihelyezni a Vásárlók Könyvét. A vásárlók a Vásárlók Könyvébe bejegyezhetik az adott üzlet vagy mozgó létesítmény működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés írásbeli panasznak minősül, melyet az adatkezelő a bejegyzés rögzítésétől számított 30 napon belül köteles érdemben kivizsgálni és megválaszolni. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően az adatkezelő a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói beírást követően haladéktalanul eltávolítja annak érdekében, hogy a korábbi bejegyzések és a bejegyzők személyes adatai ne jussanak más fogyasztók tudomására. A Könyvbe történő bejegyzés során a vásárló személyes adatait is megadja. Az ilyen módon az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel ügyfelei, vendégei, vásárlói, partnerei személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok biztonsági kamerával megfigyelt, zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (pl.: jelszóvédelem használata) is.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén és értékesítési helyszínein, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Xmas Trade Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lcsh. 1. a.
E-mail: info@retescake.com 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 1. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely a személyes adatok:

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával, 
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, vásárlóinak, vendégeinek, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról;
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.);
 • évi LV. törvény – a közvetítői tevékenységről;
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
 • évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről.
 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2021. október 1

Karácsony Ildikó
ügyvezető

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ssz.Személyes adat kezelésének megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1.A www.retescakeshop.hu weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok.Regisztráció és az adatok tárolása érdekében, hogy egy következő vásárlás alkalmával egyszerűbbé váljon a folyamat.A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A regisztráció törléséig.
2.A www.retescakeshop.hu weboldalon történő regisztráció során megadott, a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai.Kapcsolattartás, regisztráció, az adatok tárolása.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül. A regisztráció törléséig. 
3.A www.retescakeshop.hu weboldalon történő vásárlás során megadott személyes adatok.A szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
4.A www.retescakeshop.hu weboldalon történő vásárlás során megadott, a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai.Szerződéses kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
5.A törzsvásárlói programban való részvételt követően megadott személyes adatok (név, e-mail cím).Kedvezmények biztosítása, hírlevélküldés és a nyereményjátékban való részvétel érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
6.Ajánlatkérés esetén a természetes személy, vagy egyéni vállalkozó személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám).Ajánlatadás, kapcsolattartás érdekében.A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasítását követő 30 napon belül törlésre kerül.
7.Ajánlatkérés során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám).Ajánlatadás, kapcsolattartás érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül. Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasítását követő 30 napon belül törlésre kerül.
8.A szerződésben szereplő személyes adatok természetes személy, egyéni vállalkozó esetében (név, cím, e-mail cím, telefonszám).A szerződés teljesítése.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
9.Jogi személlyel kötött szerződésben a kapcsolattartó személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám).A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
10.Rétes előrendelés és asztalfoglalás során megismert személyes adatok. A megrendelés rögzítése, kapcsolattartás érdekében.A szerződéses jogalap (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
11.Rétes előrendelés, asztalfoglalás során megadott, a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai.Szerződéses kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
12.A vendéglátó egység vendégei életkorának ellenőrzése során megismert személyes adatok.A vendég életkorának ellenőrzése érdekében, a jogszabályban előírt feladatok elvégzése céljából.Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 16/A. §-a értelmében.A személyes adatokat az adatkezelő nem rögzíti semmilyen rendszerében.
13.A vásárlók, szolgáltatást igénybevevők, vendégek (természetes személy vagy egyéni vállalkozó) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.Jogi kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása.Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
14.Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A szerződéses kötelezettség teljesítését követő 30 napon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
15.A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (természetes személy, vagy egyéni vállalkozó esetén).Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont),majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
16.A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók kapcsolattartóinak személyes adatai.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
17.Álláspályázók önéletrajzában szereplő személyes adatok.A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés során történő felhasználás érdekében. A megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb az önéletrajz benyújtását követő 30 napon belül megsemmisíti, vagy az érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatban írt ideig őrzi meg. Az érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tárolja, a hozzájárulásban írt határideig.
18.A weboldalak által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok.A felhasználói élmény növelése, a weboldalak fejlesztése, statisztikai cél.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
19.A www.retescake.hu weboldalon működő eladói jelentkezési űrlap használata során megadott személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím).Kapcsolatfelvétel céljából.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
20.A www.retescake.hu weboldalon működő franchise partneri jelentkezési űrlap használata során megadott személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím).Kapcsolatfelvétel céljából.Szerződés létrehozása érdekében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül, kivéve, ha a szerződéses kapcsolat létrejön.
21.A www.retescakeshop.hu weboldalon, a termékekkel kapcsolatos kérdések elküldésére szolgáló űrlap használata során megadott személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím).Kapcsolatfelvétel, a kérdések megválaszolása céljából.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásakor, vagy a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását, vagy a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül törli az érdeklődő személyes adatai. 
22.A www.retescakeshop.hu weboldalon történő partneri regisztráció során megadott személyes adatok.Regisztráció, szerződéses kapcsolat kialakítása.A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A regisztráció törléséig, vagy a partnerség megszünéséig.
23.A www.retescakeshop.hu weboldalon történő partneri regisztráció során megadott, a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai.Kapcsolattartás, szerződéses kapcsolat kialakítása, regisztráció.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül, valamint a regisztráció törlésekor, de legkésőbb a törlést követő 30 napon belül. 
24.A www.retescakeshop.hu weboldalon az ajánlói űrlap kitöltése során az ajánló személyes adatai (név, e-mail cím).Az ajánlás elküldésének visszaigazolása, az ajánló ismerős általi beazonosítása céljából.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
25.A www.retescakeshop.hu weboldalon az ajánlói űrlap kitöltése során az ajánló ismerősének személyes adata (e-mail cím).Az ajánlás elküldése céljából.Harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlás elküldéséig kezeli, ezt követően a személyes adatot haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlás elküldését követő 30 napon belül törli.
26.A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím).Hírlevél küldése érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
27.A közösségi oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.A szolgáltatások, a termékek és a tevékenység népszerűsítése érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
28.A nyereményjátékok résztvevőinek, nyerteseinek személyes adatkezelése.A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség (8 év) figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
29.Az adatkezelő saját üzemeltetésű értékesítési helyszínein és a franchise partnerek számára bérbe adott mozgó értékesítési létesítményekben, járművekben üzemelő kamerarendszer által rögzített képmás.Vagyonvédelem és az esetleges balesetek körülményeinek tisztázása érdekében.Az adatkezelő jogos érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).A fel nem használt felvételeket a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül törli az adatkezelő. Felhasználás esetén max. 30 napig őrzi meg a felvételt.
30.Az ügyfelekről, vásárlókról, vendégekről, munkavállalókról, egyéb érintettekről készített fénykép- és videófelvételeken szereplő képmás.A tevékenység, a szolgáltatások és a termékek népszerűsítése, a felvételek weboldalakon, közösségi oldalakon és egyéb megjelenések kapcsán történő felhasználása.Az érintett (vagy a törvényes képviselő) hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő 30 napon belül.
31.A panaszkezelés során megismert személyes adatok.A panasz beazonosítása és kezelése érdekében.Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (3 év) leteltét követő 30 napon belül.
32.A Vásárlók Könyvében rögzített személyes adatok.A panasz kezelése érdekében, a jogszabályban írt kötelezettségek teljesítése céljából.Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a értelmében.A bejegyzés másodpéldányára vonatkozó, jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (3 év) leteltét követő 30 napon belül.